Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

DISTANČNÍ VÝUKA

NOVÉ INFORMACE:

Vážení rodiče, milé děti. Protože se distanční výuka protáhla na delší období, než jsme předpokládali, musíme upravit náš způsob výuky na dálku. Nebudeme už pouze opakovat probrané učivo, ale vrhneme se i na některé novinky. Plán výuky jsem upravila tak, abychom se netrápili s náročnou výukovou látkou. Tu si necháme až do školy. Přidáme také vlastivědu a přírodovědu 5.r. a prvouku 3.ročníku. Zavedeme pravidelnou skupinovou výuku formou Google Meet a budou pokračovat individuální konzultace na Skype a WhatsApp. Učivo jednotlivých předmětů bude zveřejňováno zde, na Broučcích, vždy v pondělí ráno. Vrátíme se k jarnímu systému - učivo bude vždy rozvrženo na celý následující týden, abyste si mohli práci uspořádat podle vašich možností. Přesto bude látka vždy rozdělena čísly 1 - 5, tedy od pondělí do pátku. Bude to pouze doporučené rozvržení látky na jednotlivé dny. Rozvrh online výuky budeme podle potřeby upravovat. V rámci vyučování online vypracujeme také některá cvičení společně. Vypracovaná cvičení, která bych ráda zkontrolovala, budou označena slovem "kontrola" (opět prostřednictvím WhatsApp). Cvičení, která se dají snadno zkontrolovat v části Řešení na konci pracovních sešitů, není potřeba ke kontrole zasílat. Práci z vlastivědy, přírodovědy a prvouky nemusíte zasílat. Zkontrolujeme a zopakujeme si všechno až ve škole. Děkuju rodičům za spolupráci a dětem za píli a velkou snahu. Neváhejte se na mě obrátit, kdykoliv bude potřeba. Iva Toušová

Online výuka: (platný odkaz k přihlášení bude vždy na domluvených emailových adresách k dispozici od 9h v aktuální den)

Pondělí - od 10h 5.r. google meet ČJ,M

Úterý - od 10h 3.r. google meet ČJ, M, AJ

Středa - od 10h 5.r. google meet AJ

Čtvrtek - individuální konzultace Skype, videochat WhatsApp

Pátek - individuální konzultace Skype, videochat WhatsApp

___________________________________________________________

Zadání práce od pí. uč. Šálkové (prvouka, přírodověda):

 

Prvouka 3.r.

Nové:

Téma: Ovoce
prostudujte  uč. str.17 - seznamte se s rozdělením druhů ovoce, ovoce cizokrajné
vypracujte prac .seš. str. 15

 

Téma: Zelenina

Prostudujte druhy zeleniny v učebnici str.18, podívejte se, do jakých skupin zeleninu dělíme. Vypracujte si cv. 1 na str. 16 v PS.

Téma: Orientace v krajině

-přečtěte si, jak určujeme světové strany v uč. na str.12

-světové strany se naučte

-v PS vypracujte str.10 cv.1,2,3

-v PS vypracujte str.11 (já to hravě zvládnu) - můžete si pomáhat s učebnicí

Téma: Krajina kolem mého domova

Učebnice s.11 - přečíst si, zorientovat se na mapě, zodpovědět si otázky č. 1,2.

PS s.9 - vypracovat úkoly 1 - 4

- nahoru do volného rohu zapište nadmořskou výšku vaší obce,

- vzpomeňte si , v které písničce se vyskytuje název města a zapište její název dolů na stránku.

Přírodověda 5.r.

Nové:

Téma: Houby

projděte si prezentaci Houby skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby, seznamte se se stavbou jejich těla, zopakujte si zástupce
prostudujte učebnici str. 34 - 37
do sešitu vypracujte otázky z uč. 37/1,2,3,4,5,6,7 a 8

Téma: Půda

Přečtěte si článek Půda v učebnici str. 19,20,21

Procvičte si:

rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm

Téma: Nerosty

-do sešitu vypište nerosty (minerály) ze str. 17,18 v učebnici

-napište, jak se liší nerosty od hornin

-do sešitu odpovězte na otázky z uč. ze str.18

-zopakujte si učivo o horninách v krátkém filmu:

www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

Téma: Horniny

Učebnice s.14 - 17 (po mramor, nerosty už ne)

ŠS: Vypište základní skupiny hornin podle vzniku, napište názvy skupin, jak vznikly, příklady hornin.

Najděte si na internetu jejich obrázky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda 5.r.
Nové:
Téma: Nížiny ČR
 
 • Nová učebnice str. 17,18 - Přečti si v učebnici, kde se v ČR rozkládají nížiny a jakou mohou mít max. nadmořskou výšku.
 • Vypiš si názvy nížin do sešitu.
 • Doplň si v PL na str.12 list 6/B ve cv.5 údaje o vybrané nížině.
 • Dokonči obrázek v PL na str.11 list 6/A ve cv.1. Pomůže ti obrázek mapy v příloze č.4 na konci pracovních listů.
 • Procvič si:
___________________________________________
 
 
 
Téma: Povrch ČR (2.část)
 • Přečti si v učebnici, jaká máme v ČR vnitrozemská pohoří  - v nové učebnici na str.17
 • Zapiš si názvy těchto pohoří do šs a připiš jejich nejvyšší vrchol
 • Vypracuj si cv. 4 v pracovních listech str.12, list 6/B
 
__________________________________________
Téma: Povrch ČR (1.část)
 
 • Zopakuj si historické země ČR a naše sousední státy ( pracuj s obrázkem na str.14 v nové učebnici a úkoly pod obrázkem)
Hranice naší republiky je převážně lemována pohořími. Můžeme tedy říci, že pohoří tvoří přirozené hranice naší vlasti.
 • Pracuj s přílohou č.4 v PL a učebnicí:
Vyhledej hraniční pohoří na mapce v příloze a přečti si o něm informace v učebnici (nová uč, str. 16 a 17 nahoře). Od Krkonoš postupuj proti směru hodinových ručiček..tedy západním směrem.
 • Zapište si do školního sešitu název tématu a vypište všechny názvy pohraničních pohoří podle učebnice a připište názvy nejvyšších vrcholů (u Sněžky i nadmořskou výšku). Vynechte jednu stránku na obrázek k minulému tématu (doplníme ve škole).
 • Naučte se správně přiřadit nejvyšší vrchol k pohoří (můžete si vytvořit kartičky a skládat je k sobě POHOŘÍ + VRCHOL)
Prohlédni si prezentaci:
 
 
 
 
Přeskočíme témata, která vám chci vysvětlit, až budeme ve škole. Budu vybírat jen taková, která zvládnete i doma.
Téma: ČR - poloha, rozloha a počet obyvatel + státní hranice
v nové uč. str. 14,15.
Přečti si stručný text z těchto dvou stran, zapiš si do sešitu základní údaje: ČR-vnitrozemský stát, rozlohu, počet obyvatel a historické země.
Vypracuj si pracovní list 5/A str.9
Pro zvídavé: vypátrej na netu, čemu se říká schengenský prostor.
Procvič si:
 
________________________________________________________

Období 23. - 27.11.

3.r.

ČJ

1) Opakování
Potřebujete učebnici a pracovní sešit.
 • PS str.9 cv.9
 • Učebnice str.32 cv.9 - seřaď slova podle abecedy (každou řadu zvlášť), použij průsvitku nebo gumovací pero.
 • PS str.7 cv.7
 
2) Slova souznačná
Potřebujete učebnici a pracovní sešit.
Zapamatuj si: Slova souznačná jsou slova stejného nebo podobného významu. Například slovo BĚŽET můžeme vyjádřit i jinak...UTÍKAT, PELÁŠIT, UHÁNĚT....
 • Učebnice str. 44 cv. 1 - přečti si a vyhledej slova stejného nebo podobného významu
 • Učebnice str.44 cv.2
 • PS str. 24 cv.1, 2 a,b
 
3) Procvičování
Potřebujete učebnici, školní sešit a pracovní sešit.
 • Učebnice str. 137 cv.6 - opište do sešitu doplněná slova z obou sloupců (kontrola)
 • Učebnice str.44 cv.3 ústně
 • PS str.24 cv.3 a,b
 
 
4) Slova protikladná
Potřebujete učebnici, školní i pracovní sešit.
Zapamatuj si: Slova protikladná jsou slova opačného významu. Například DEN - NOC, MALÝ - VELKÝ...
Nejdříve si zopakujeme abecedu.
 • Učebnice str.33 cv. 10 - názvy z 2.řádku seřaď podle abecedy a zapiš do sešitu (kontrola)
 • Učebnice str. 101 cv.1 - ústně (přečti si také poučení)
 • PS str. 25 cv.1
 
5) Procvičování
Potřebujete učebnici a pracovní sešit.
 • PS str. 24 cv.5 (str.24 ke kontrole)
 • Učebnice str.101 cv.2 - ústně
 • PS str. 25 cv. 2,3 (kontrola str. 25)
 • Procvič si slova protikladná:
 
Nezapomeň na písanku a hlasité čtení!

M

1) Násobení a dělení sedmi
Potřebujete pracovní list 18 a PS.
 • PL č.18 sloupeček 72
 • PS str.15 cv.2
 • PS str.18 cv.4
 
2)
Potřebujete pracovní list 19, pracovní sešit a početníček.
 • PL č. 19 sloupeček 73
 • PS str.17 cv 4,5,6
 • PS str.18 cv. 1,3
 
3) Opakování násobilky 6,7
Potřebujete pracovní list 19, a početníček.
 • PL č.19 sloupeček 74
 • Početníček celá str. 8  bez cv. 2 (kontrola)
 
4) Násobky osmi
Potřebujete pracovní sešit a početníček.
 • PS str.20 cv.3,2 (čtverečky vybarvi) a cv.1
 • Početníček str.9 cv.3
 • Nauč se zpaměti násobky osmi
 • Procvič si:
 
5)
Potřebujete pracovní list 19, pracovní sešit a početníček.
 • PL č.19 sloupeček 75
 • PS str.20 cv.4 (žlutý a růžový) a cv.5
 • Početníček str.9 cv.1
 • Procvič si:
 

AJ

Pokračování 7. lekce
Přiučíme se čísla 10,11,12
 
1)
 • Učebnice str. 17 cv.3 - zapamatuj si psaní čísel 10,11,12
 • Napiš si tato čísla do ŠS - přikresli také číslo pastelkou
 • Učebnice str. 17 cv.4 - procvičuj
 • Učebnice str.17 cv. 5 - procvič si otázku How old are you? a odpověď I am nine, ten...(procvičíme také na online výuce)
 
2)
 • Učebnice str.17 cv.6 (a 13/7) - nauč se říkanku zpaměti (procvičíme také na online výuce)
 • PS str.17 cv. 8,5
 
3)
 • PS str. 17 cv. 6,7
 • Procvič si:
 • Hoď dvakrát hrací kostkou. Počítej v angličtině. Například Four and two is six. (4 a 2 je 6)
 • Zazpívej si:
 
_____________________________________________________________________________________________
 

5.r.

ČJ

Budeme se věnovat stále mluvnickým kategoriím podstatných jmen s jednou novinkou, připomeneme si pravidla psaní velkých písmen a vzpomeneme si na vzory rodu středního.
 
1)
Vzpomeň si: v podstatných jménech, která označují název, píšeme velké písmeno - Jana, Turnov, Jizera... Ve dvouslovných názvech jsou obě písmena velká - Hrubá Skála, Kutná Hora (ale pozor: Lysá hora - to znamená, že tento kopec se jmenuje Lysá) .Velké písmeno píšeme také v názvu příslušníků nějakého národa - Čech, Angličan. Ve tvarech přídavných jmen pak píšeme písmeno malé - Čech - český, Angličan - anglický, Francouz - francouzský.
 • online výuka
 • PS str. 9 cv.11 (kontrola)
 • Hmyzáci str. 11 - 1.sloupec (správnost si zkontroluj vzadu)
 
2)
 • PS str.12 cv. 1 pročtěte si texty a všimněte si psaní zvýrazněných slov
 • PS str.23 cv.2 a) (kontrola)
 • Hmyzáci str.11 - 2.sloupec (pečlivě zkontroluj vzadu v řešení)
 
3)
Přiuč se: Některá podstatná jména mají pouze tvar čísla množného, i když je to jen jedna věc. Například: TY KALHOTY, TA ÚSTA... Poznáte to podle zájmena TY,TI,TA. Některá podstatná jména zase mají jen tvar čísla jednotného, i když je toho celá hromada. Například: TO KAMENÍ, TO ROŠTÍ...Číslo opět poznáte podle zájmen TEN, TA, TO.
 • Učebnice str.65 cv.4 - prostuduj si
 • PS str.38 cv.3 - slova zapiš i se zájmeny
 • Hmyzáci str.12 - 1.sloupec (zkontroluj si vzadu)
 
4)
Připomeňte si: Vzory rodu středního jsou: MĚSTO (-A), MOŘE (-E), KUŘE (-ETE), STAVENÍ (-Í)
 • PS str. 38 cv. 4 a,b (číslo jednotné a množné rozlište barevně)
 • Hmyzáci str.12 - 2.sloupec (kontrola vzadu)
 • Roztřiď do ŠS podstatná jména rodu středního pod jednotlivé vzory (udělej si tabulku)
MLÁDĚ, PŘÍJMENÍ, JÍDLO, LABE, OBECENSTVO, ZÁBRADLÍ, POLE, KOUZLO, SLUNCE, POUPĚ, JMELÍ, HŘÍBĚ, PŘÁTELSTVÍ, VEJCE. (KONTROLA!)
 
5)
 • Zopakuj si pravopis v učebnici str. 166 cv. 7 - po slovo SAMA do šs. (kontrola)
 • PS str.39 cv.1 - přečtěte si, vyhledejte podst. jména r. stř. a nadepište pád a vzor.
 • Zopakuj si řazení ke vzorům a tvary slov:
 
 

M

Procvičíme si písemné násobení a dělení, vlastnosti násobení a přidáme jednotky času.
 
1) Vlastnosti násobení
 • PS str. 34 cv. 1,2,4,5 ( u cv. 5 si příklady napiš jednoduše na řádek a chybějící člen výpočtu nahraď otazníkem / ? . 2 = 680/, pak teprve sestav vhodný příklad na písemný výpočet /680 : 2 /. Vzpomeň si že: činitel x činitel = součin a dělenec : dělitel = podíl. (kontrola)
 • online výuka
2) Násobení víceciferným činitelem
 • PS str.44 cv. 1,3,10
 • Minutovky str 4 cv. 8 - 2.sloupec (udělej si závorku tak, aby se ti to lépe zpaměti počítalo) (kontrola)
 
3) Písemné x : a jednotky času
 • PS str.50 cv.4
 • Učebnice str.33 cv. 9 - 4 příklady do šs (kontrola)
 • Učebnice str.35 cv. 1 (průsvitka nebo gumovací pero),cv.2 do šs
 
4) Jednotky času
 • Učebnice str.35 cv. 3,4,5 (průsvitka nebo gum.pero)
 • PS str.54 cv. 1,3
 • Početník str.10 cv.1 - 1.sloupec /u složitějších převodů můžeš použít kalkulačku/ (kontrola)
 
5) Jednotky času
 • PS str. 56 cv. 1,2
 • Minutovky str.31 cv. 62 - 1.sloupec /můžeš použít kalkulačku/ (kontrola)
 • Procvič si:
 

AJ

Unit 7
! bod 2),3) vypracuj až po středeční online výuce!
 
1)
 • Zopakuj si: piš otázky a odpovědi do šs. Zvol stručnou formu odpovědi s Yes,.../No,....
Do you like fish for lunch?
Have you got a pet at home?
Can you make a snowman in summer?
Is there your grandma in your room?
(kontrola)
 • Učebnice str.16 cv.1 - přečti si text nahlas a přelož ho. (budeme s ním pracovat také online)
 
2)
 • PS str.16 cv. 2
 • PS str.17 cv.5
 
3)
 • Učebnice str.16 cv.2 - probereme společně na online výuce
 • PS str. 16 cv. 1,3 (str. 16 kontrola)
 • Zapiš slovíčka ze str. 16 v učebnici do Vocabulary. Zkontroluj si, jestli máš zapsaná slovíčka z minulé lekce.
 
------------------------------------konec................................................
 
 
 
 

Období 18. - 20.11.

3.r.

ČJ

1) Opakování pravopisu a abeceda
Potřebujete učebnici, školní a pracovní sešit.
 • Učebnice str.30 cv.1 - doplň a napiš dva řádky do šs (kontrola)
 • Zopakuj si ústně abecedu
 • Učebnice str.32 cv.4 - doplň na průsvitku chybějící písmena v abecedě nebo ji zkus zpaměti napsat na papír (doplněná písmenka ti napovědí)
 • PS str.7 cv.2 - doplň psací i tiskací písmena abecedy (kontrola)
 
2) Opakování pravopisu a řazení slov podle abecedy
Potřebujete učebnici, školní a pracovní sešit.
 • Učebnice str.30 cv.1 - doplň a napiš třetí a čtvrtý řádek do šs (kontrola)
 • Učebnice str.32 cv.6 - doplň na průsvitku chybějící písmena nebo piš na papír
 • PS str. 7 cv. 1, 3
 
3) Řazení slov s prvním nebo dalším písmenem stejným podle abecedy
Potřebujete školní a pracovní sešit.
 • Vzpomeňte si : když je první písmenko nebo i další následující ve slovech stejné, musíme se při řazení podle abecedy řídit tím prvním písmenkem, které se bude ve slovech odlišovat např. Leopold - Lenka
 • Seřaďte jména žáků 3.r. (i vaše) podle abecedy a zapište je pod sebe do sešitu
 • Seřaďte takto i  příjmení žáků 3. r.
 • PS str. 7 cv. 4,5,6
 • Procvič si:
 
Nezapomeňte na další stránku v písance a na hlasité čtení!

 

3.r.

M

Budeme procvičovat násobení a dělení sedmi
1) Opakování a násobení sedmi
Potřebujete PL č. 18 (nový) a PS
 • PL č. 18 sloupeček 69- zopakujte si násobilku 2 - 6
 • PS str.11 cv.4 (vypočítej nejdříve závorky)
 • PS str.15 cv.2 zelený rámeček a cv. 6 růžový rámeček
Nezapomeň na středeční online výuku v 11h
 
2) Násobení sedmi
Potřebujete PL č. 18 , PS a početníček
 • PL č. 18 sloupeček 70 - opakování
 • Početníček str. 7 cv. 1,2
 • PS str. 14 cv.5
 • PS str. 15 cv. 1,3,5 (kontrola)
 • Procvič si
 
3) Dělení sedmi
Potřebujete PL č.18, PS a početníček
 • PL č. 18 sloupeček 71 - opakování
 • PS str.17 cv. 2,3
 • Početníček str.7 cv.4,5 (celá str. 7 ke kontrole)
 • Procvič si:
 

 

3.r.

AJ (angličtinu určitě dělejte až od středy, aby nám navazovala na online výuku!)

1) Opakování
 • Zopakuj si číslice 1 - 6, zkus si je napsat a zkontroluj v učebnici, jak se ti to podařilo
 • Na online výuce si zopakujeme říkanku
 • Přečti si ještě jednou říkanku  v učebnici str. 13 cv.7
 • PS str 13 cv.8 - zkus podle nápovědy sestavit říkanku a zkontroluj si v učebnici, jak se ti to povedlo
 
2) Unit 7 - pokračování tématu čísla
 • Zopakuj si: najdi si hrací kostku třeba ze hry Člověče, nezlob se. Házej kostkou a říkej nahlas, jaké číslo ti padlo
 • Naučíme se další tři číslice - 7,8,9 (výslovnost procvičíme na online výuce)
 • Učebnice str. 16 cv.1
 • Zapiš si číslice do šs
 • PS str.16 cv. 2,4
 
3) How old are you?
 • Procvič si znovu otázku na věk, kterou už budeš znát z online výuky a zapiš si ji do šs
 • Učebnice str. 16 cv. 2 - zopakuj si cv. z online výuky (pokud máš doma domino s puntíky, můžeš si to vyzkoušet i s ním)
 • PS str. 16 cv. 1,3 (celou str. 16 pak pošli ke kontrole)
 
________________________________________________________________________________________________________

 

5.r.

ČJ

Zopakujeme si slovní druhy a začneme se zabývat podrobněji podstatnými jmény.
1) Podstatná jména
 • Hmyzáci str. 17 - zopakujte si pravopis
 • Zopakuj si mluvnické kategorie podstatných jmen
SKLOŇUJÍ SE, určujeme PÁD, ČÍSLO, ROD A VZOR /str.64 v uč/ (vzory a pravopisem se budeme zabývat ve škole :-)
 • Zkus napsat všech sedm pádových otázek zpaměti do šs (pokud ti to nejde, pořádně se je nauč)
 • PS str.37 cv.2 a)
 • PS str.37 cv. 4
 
2) Velké opakování s Fipíkem
 • PS str.36 - opakování s Fipíkem č.3 (Kontrola !)
 
3) Číslo a pád podstatných jmen
 • Zopakuj si : k podst. jménům č. jednotného přiřazujeme zájmena ten, ta, to
U čísla množného pak ty,ti, ta (ten pes - ti psi, to sele - ta selata...)
Rozlišujeme rod mužský, ženský a střední ( ten pes, ta kočka, to sele--- ti psi, ty kočky, ta selata)
 • PS str.38 cv. 1 a,b,c
 • PS str.38 cv. 2 (tuto stranu pošlete ke kontrole až bude hotová celá, tedy až příští týden)
 • Procvič si pády:
 

 

M

Zopakujeme si zlehka jednotky délky a hmotnosti a vrátíme se k písemnému násobení víceciferným činitelem

1) Opakování

 • PS str. 40 cv. 2,3,4
 • PS str.46 cv.1
 • PS str. 58 cv.1
 •  
2) Písemné násobení víceciferným činitelem s nulou
 
 • Opakování písemných výpočtů - učebnice str. 28 cv. 11 do šs (kontrola)
 • Zopakuj si postup pís. násobení s nulou v učebnici str. 31 cv. 12
 • Početník str. 15 cv.1 - 1.řádek
 • PS str.48 cv.6
 
3) Písemné násobení dvojciferným činitelem + geo
 
 • Početník str.15 cv. 1 - 2. řádek
 • PS str.46 cv. 4,5 (kontrola)
 • Geometrie: PS str.26 cv. 7 (ke kontrole stačí trojúhelník)
 

AJ

Pokračujeme Unit 6

1) online výuka ( PS 15/7 a 15/4,6 v uč. zpracujeme společně)
 
2)
 • Opište si do šs tato slovesa a připište vhodné podstatné jméno:
type, do, copy, print, read, learn, watch, play, find, listen to, draw, use (např. do projects)
Nápovědu hledej v uč. na str.14 ve cv. 1 (kontrola)
 • PS str. 15 cv. 5,8
 • Zapište slovíčka do Vocabulary (ve škole kontrola)
 
___________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Období 9.11. - 13.11.

3.r.

ČJ

1) V/F
Potřebujete učebnici, školní sešit a ps zajíc.
 • Učebnice str.26 cv.1 - přečti si text a u slov se zvýrazněnými písmeny V/F odůvodni pravopis
 • Učebnice str.26 cv.4 - napiš jeden řádek do šs (kontrola)
 • PS Zajíc str.7 - 1.a 2.sloupeček
 • Procvič si:
 
2) Z/S
Potřebujete učebnici, školní sešit a ps zajíc.
 • Učebnice str.27 cv.1 - přečti si text u slov se zvýrazněnými písmeny Z/S odůvodni pravopis
 • Učebnice str.27 cv. 2 - napiš dva řádky do šs (kontrola)
 • PS Zajíc str.8 - 1. a 2. sloupeček
 • Procvič si:
 
3) Ž/Š
Potřebujete učebnici, školní sešit a ps zajíc.
 • Učebnice str.28 cv.1 - přečti si text a u slov se zvýrazněnými písmeny Ž/Š odůvodni pravopis
 • Učebnice str.28 cv. 4 - doplněné výrazy napiš do šs (kontrola)
 • PS Zajíc str.9 - 1. a 2. sloupeček
 • Procvič si:
 
4) Procvičování
Budete potřebovat opět učebnici, školní sešit a ps zajíc.
 • Učebnice str.30 cv.1 - ústně odůvodni pravopis
 • Učebnice str.28 cv.5 - část napiš do šs ( nebo si po přípravě můžeš zkusit napsat část cvičení jako diktát) (kontrola)
 • PS Zajíc str. 7,8,9 - 3.sloupeček
 • Opakuj si abecedu:
 
5) Procvičování pravopisu a abeceda
Potřebujete pracovní sešit, učebnici a list papíru nebo šs.
Pracovní sešit str.12 celé cv.1 (kontrola)
Učebnice str.31 - zopakuj si abecedu, cv.2 - zkus si napsat abecedu na papír, průsvitku nebo do šš. Některá doplněná písmenka ve cv. 2 ti napoví (zpaměti)
Procvič si:
 
Nezapomeňte si napsat další stránku z písanky a ČTĚTE!!!
 

M

Procvičíme si násobilku šesti a naučíme se také násobky sedmi

1) procvičování násobilky šesti

Potřebujete PS, PL a moje počítání

 • PL str.15 sloupec 58
 • PS (krtek) str.10 cv.1 oranžový + růžový rámeček, str.12 cv.4 modrý + zelený (kontrola)
 • Moje počítání str. 11 cv.1,2
 • Procvičuj si:

skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

2) ještě procvičujeme

Potřebujete PL, PS a Moje počítání.

 • PL str. 15 sloupec 59
 • PS str. 10 cv.2,3 (kontrola) a str. 11 cv.5 růžový
 • Moje počítání str. 11 cv.3,4
 • Procvičuj si:

skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/najdi-vetrelce/pocitame.html

3) ještě stále procvičujeme, přidáme i + -

Potřebujete PL, PS a početníček.

 • PL str.15 sloupeček 60 (kontrola sloupečků 58 -60)
 • PS str.10 cv.6,8 a str.12 cv.3
 • Početníček str.4 cv.1 a str.6 cv.5

4) opakujeme a naučíme se násobky sedmi

Potřebujete PS a početníček.

 • PS opakování str.11 cv.5 zelený + fialový rámeček a cv.6
 • PS násobilka sedmi str.14 cv.3,1 (kontrola)
 • Početníček str. 7 cv. 3
 • Naučte se vyjmenovat násobky sedmi a procvičujte:

skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/vyhledavaninasobku7.htm

skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/prirazovani7.htm

5) procvičujeme násobky sedmi a přidáme geometrii

Potřebujete PS a Moje počítání.

 • PS str.14 cv.2,4  (kontrola)
 • Moje počítání str. 12 cv.1,2
 • Geometrie PS str. 13 cv. 1,2 (kontrola!) Pozor! Pokud si s geometrií nebudete vědět rady, protože už je to pár týdnů, co jsme to probírali ve škole, ozvěte se a uděláme obě cvičení spolu online!
 

AJ

Unit 5 Numbers

1)

 • Vzpomeňte si na výslovnost číslovek 1,2,3.
 • Zkuste si názvy číslic napsat a zkontrolujte si v učebnici, jak se vám to poved.
 • Přidáme čísla 4,5,6 - four, five, six
 • Učebnice str.13 cv.1
 • Zapiš si tato čísla do sešitu

2)

 • Vzpomeň si na otázku How many? - Kolik?
 • Učebnice str.13 cv.5 - Ptej se otázkou How many? Ukazuj na kostky a odpověz podle počtu teček.
 • Pracovní sešit str.13 cv.6

3)

 • online výuka - společně si vypracujeme z učebnice str.13 cv.6,7
 • Pracovní sešit str.13 cv. 5,7 (vypracuj až po online výuce)
 • Zazpívej si:

www.youtube.com/watch?v=V64JG_40PjU

Nezapomeňte zapisovat slovíčka do slovníčku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.r.

ČJ

Budeme procvičovat pravopis a zopakujeme si slovní druhy.

1) Opakování psaní předložek S/Z

 • Učebnice str. 23 cv.6 - napiš 3 řádky do šs (po slovo Jakubem) (kontrola)
 • PS str.21 cv.5 - některá slovní spojení použij ve větách.
 • online výuka - přehled slovních druhů a výběr cv. v PS
 
2) Ohebné slovní druhy
Přečti si přehled slovních druhů v následujícím odkazu:
 
Procvičíme si:
a) podstatná jména (názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - ten učitel, ta kočka, to auto, ta laskavost, ten běh)
b) přídavná jména (přidávají se nejčastěji k podstatným jménům a říkají nám o něm něco víc např. milý pes, zlý pes, špinavý, rozzuřený...)
 • PS str.33 cv.2,3
 • PS str 33 cv. 4a) a str.34 cv.5
 
3) Ohebné slovní druhy
Procvičíme si:
a) zájmena ( nahrazují názvy - ten, ta, on, my, taková, nějaký....)
b) číslovky (ptáme se na ně otázkami KOLIK, KOLIKÁTÝ, KOLIKRÁT, KOLIKERO, určité číslovky můžeme zapsat i číslicemi)
 
 • PS str.34 cv. 6,7
c) slovesa (vyjadřují činnost, slovesný neurčitek končí obvykle -it UČIT, u sloves vyjadřujeme osobu, číslo, čas a způsob)
Tento slovní druh budeme brzy probírat velmi podrobně, proto si ho nyní jenom připomeneme.
 • PS str. 34 cv. 8 (kontrola)
 
4) Neohebné slovní druhy
Mezi neohebné slovní druhy patří příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce - nedají se skloňovat v pádech ani časovat jako slovesa.
Procvičíme si:
a) příslovce ( ptáme se na ně JAK, KDY, KDE a doplňují nejčastěji slovesa - KRÁSNĚ zpíval)
 • PS str.34 cv. 9
 • PS str.35 cv.10,11 (kontrola)
 
Trocha pravopisu neuškodí :-)
Připomeňte si : V přítomných slovesných tvarech píšeme na konci vždy měkké i ( líbí, chybí, sází...)
 • PS Hmyzáci str.15 ( zkontroluj vzadu a oprav si chyby)
 
5) Neohebné slovní druhy
Procvičíme si:
a) předložky ( vzpomeňte si, že je píšeme zvlášť jako samostatné slovo BEZ PENĚZ, Z LESA, DO ŠKOLY..)
b) spojky (spojují slova nebo věty)
c) částice ( najdete je nejčastěji na začátku přacích vět - KÉŽ, AŤ, NECHŤ, COŽ..)
d) citoslovce (vyjadřují nejčastěji zvuky, pocity - BÚ, AU, HAF...)
Nezapomeňte, že v citoslovcích vyjadřujících zvuky zvířat píšeme nad u čárku - bú, vrkú...
 • PS str. 35 cv. 12,13 (kontrola)
Pravopis:
 • PS Hmyzáci str.16 (kontrola vzadu)
Tady si můžete vybrat, co byste si chtěli nebo potřebovali procvičit:

skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

M

Budeme opakovat jednotky délky, písemné výpočty (využijeme ve slovních úlohách), přidáme jednotky hmotnosti a zopakujeme nerovnice.
 
1) Opakování
 • PS str.26 cv.5 a str.28 cv.2
 • minutovky str.29 cv.58 1.sloupec
 • online výuka
 
2) Jednotky hmotnosti
Zopakuj si vztahy mezi jednotkami hmotnosti v učebnici:
 • Učebnice str.27 - zopakuj si
 • Učebnice str.27 cv.1
 • PS str.38 cv.1,2
 • PS str.50 cv.6 (opakování)
 • Procvič si:
 
3) Procvičování jednotek hmotnosti
 • PS str.38 cv. 3,4,5,9
 • Početník str.12 cv.1
 • PS str.52 cv.1 (procvičování výpočtů)
 • Procvič si:
 
4) Pokračujeme v procvičování
 • PS str.38 cv.8  (celou stranu 38 pošlete koncem týdne ke kontrole)
 • Početník str. 12 cv.2 ( str.12 pošli koncem týdne ke kontrole s hotovým cv. 1,2)
 • Minutovky str.30 cv.59 - 1.sloupec
 
5) Procvičíme ještě jednotky hmotnosti a po dlouhé době si zopakujeme nerovnosti.
 • PS str.40 cv.1 ( jednotky hmotnosti + porovnávání)
 • PS str.40 cv.6 a str.52 cv.4,6 - nerovnice (ke kontrole jen cv.4)
 • GEO: Podívej se do PS na str.22 cv.9,10. Obě cvičení souvisí s tím, co jsme opakovali minulý týden. Zkus se zamyslit nad řešením.
 

AJ

Unit 6 Computers
1) Opakování
 • Připrav si čtení a překlad na str.14 cv. 4 v učebnici na středeční online výuku.
 • Vypracuj v PS cv. 7 na str.13
 
2) Unit 6
 • Učebnice 14 cv.1 - přečti si a přelož text (budeme ho číst také na online výuce)
 • PS str.14 cv.1,3 ( ten obrázek, který moc nejde rozeznat, o co jde..tak to je čelní sklo u auta :-)
 • PS str.15 cv.6 (slovíčka z tohoto cvičení se nauč zpaměti)
 
3) Unit 6 - pokračování
 • Učebnice str.14 cv.2 - napiš podle tohoto cvičení odpovědi na otázku What can you do on a computer? /Co umíš dělat na počítači?/
 • I can....., I can´t..... (inspiruj se textem ve cv.1), (kontrola)
 • PS str.14 cv. 2,4 (celou stránku 14 pošli koncem týdne ke kontrole)
 
Lekci 6 dokončíme příští týden, především formou online výuky. Zapisujte si slovíčka do Vocabulary!
 
_________________________________________________________________________________
 
 
 

Období 2.11. - 6.11.

3.r.

ČJ 

Nahlas čtěte každý den a napište si během týdne jednu novou stránku v písance!!!

Párové souhlásky uvnitř slov (jak na to si vysvětlíme na online hodině :-)

1) B/P

Potřebujete učebnici a PS-zajíc:

 • Učebnice str. 22 cv.1 - přečti si text, u slov s tučně vyznačenými písmeny zkus odůvodnit pravopis
 • Učebnice str.22 cv.2 - část napiš do ŠS /Vzor: Nehrbte se!/ (kontrola)
 • Zajíc str.4 - 1. a 2.sloupec
 • Procvič si:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/bp1.htm

2) D/T a opakování B/P

Potřebujete učebnici a PS - zajíc:

 • Učebnice str.22 cv.3 - 2 řádky do ŠS (kontrola)
 • Učebnice str.23 cv.1 - přečti si text, u slov s tučně vytištěnými písmeny zkus odůvodnit pravopis
 • Zajíc str.5 - 1. a 2. sloupec
 • Procvič si:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/dt1.htm

3) Ď/Ť a opakování
 
Potřebujete učebnici a PS - zajíc:
 
 • Učebnice str.23 cv.3 do ŠS (kontrola)
 • Učebnice str.24 cv. 1,2,3 ústně (cv. 3 si můžete také napsat)
 • Zajíc str.6 - 1. a 2.sloupec
 • Procvič si:

 

4) H/CH a opakování

Potřebujete učebnici a PS - zajíc.

 • Učebnice str.24 cv.4 - 2 řádky do ŠS (kontrola)
 • Učebnice str.25 cv. 1 ústně
 • Zajíc str.6 - 3.sloupec
 • Procvič si:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/hch1.htm

5) procvičování

Potřebuješ učebnici a PS - zajíc:

 • Učebnice str.25 cv.3 - 2 řádky do ŠS (kontrola)
 • Zajíc str. 4 - 3. sloupec, str. 5 - 3. sloupec

M

Budeme procvičovat násobení a dělení šesti
 
1) Opakování násobilky 1 - 5
Budete potřebovat PL, PS a početníček:
 
 • PL (13) sloupeček 51
 • Pracovní sešit str.8 cv. 6, 7 (žluté)
 • Početníček str 5 cv.3 a str.3 cv.1,2
 
2) Násobilka 6 a opakování +
Budete potřebovat PL, PS, početníček a Moje počítání:
 
 • Moje počítání str.8 cv.1
 • PL (13) sloupec 52
 • Početníček str.3 cv. 3,4
 • PS str. 9 cv. 2,4 (oranžový)
 • Procvič si
 
3) Násobilka 6 a + - do 100
Budete potřebovat početníček, Moje počítání a PS:
 
 • Početníček str.5 cv.4 a str.4. cv.1 /opakování/
 • Početníček str. 6 cv.1
 • Moje počítání str.8 cv. 2,3,4
 • PS str.9 cv.6 (kontrola)
 • Procvič si
 
4) Dělení 6 a + - do 100
Budete potřebovat početníček, Moje počítání a PS:
 
 • Početníček str. 4 cv.2 a str.6 cv.2 (opakování)
 • PS str.11 cv.2 (kontrola)
 • Moje počítání str.9 cv. 1,3
 • Procvič si
 
5) Násobení a dělení 6
Budete potřebovat PL, PS, Moje počítání a početníček:
 
 • PL (15) sloupec 57
 • PS str.10 cv. 1 a str.12 cv.4 (jen žluté!)
 • Početníček str.6 cv.4
 • Moje počítání str.10 cv.4,5
 

AJ

1) Opakování:
 • Zopakujte si názvy barev ze 4. lekce - nejlépe s pastelkami.
 • Zkuste si, jestli si pamatujete, jak se názvy barev také píšou.
 • Otestujte se a procvičte si výslovnost:
 
 
 
 
 • Zahrajte si:

2) Lekce 5 - 1. část

Na online hodině procvičíme výslovnost

 • Učebnice str. 12 cv. 1
 • Nakresli si do sešitu čísla 1 2 3 a napiš názvy číslic
 • PS str.12 cv.2,3

3) Lekce 5 - 1. část

Nauč se otázku: How many? /kolik/ (procvičíme na online hodině)

 • Učebnice str. 12 cv.2,3
 • PS str.12 cv.1, 4
 • Pusť si písničku:

www.youtube.com/watch?v=blBJfAb0Bbk

_________________________________________________________________________

5.r.

ČJ

Trocha opakování a předložky S/Z
 
 
 1) Zopakujte si psaní n/nn (k této látce se vrátíme na jaře, až budeme probírat pravopis přídavných jmen) a ě/je:
 • PS str.26 cv.3
 • PS str.29 cv.1,2 (zkontrolujte si práci vzadu - na konci PS a opravte chyby)
 • online hodina v 10h
 
2) Opakování s Fipíkem č.1
 • PS str.22 / bez 1.sloupce ve cv.3!/ (Kontrola!)
 
3) Předložky S/Z (předpony S/Z zatím přeskočíme...je to příliš obtížné)
 
Zapamatuj si:
 
Z..koho,čeho 2.p. - z (koho,čeho) lesa
S..kým,čím 7.p. - s (kým,čím) kamarádem
 
 • PS str. 20 cv.1,2
 • Hmyzáci str.8 - 2 sloupečky
 
4) procvičujeme psaní předložek S/Z
 • PS str.21 cv.3
 • Učebnice str.21 cv.14 do ŠS (kontrola)
 • Hmyzáci str. 8 - 3.sloupeček
 
5) Malé opakování:
 • PS str.21 cv.4
 • Hmyzáci str.14
 • Procvič si:
 
 

M

Jednotky délky, opakování písemných výpočtů a trocha geometrie
 
1)   Jednotky délky
 
Zopakuj si základní převody:
 • Učebnice str.19 nahoře
 • PS str.26 cv.1,2,3,4
 • online výuka
 
2)  Jednotky délky a písemné násobení
 
 • PS str.28 cv.1 (kontrola)
 • Početník str.11 cv.1
 • PS str.20 cv.6 - násobení (kontrola vzadu nebo na kalkulačce)
 
3) Jednotky délky a písemné dělení
 • PS str.28 cv.3 (kontrola)
 • Početník str.11 cv.2
 • PS str.24 cv.1 - písemné dělení (komu stále dělá dělení potíže, domluvíme se na skype)
 
4) Procvičování
 
 • PS str.28 cv.4 (kontrola)
 • Početník str. 11 cv.3
 • Minutovky str. 29 cv. 57 a)
 • Procvičte si:
 
 
5) Grafický součet, rozdíl úseček, násobek úsečky
/znovu připomenu a vysvětlím na online hodině/
 
 • Učebnice str. 6 cv.4 do ŠS (kontrola)
 • PS str.20 cv. 9,10
 
 

AJ

Unit 5 - THE WEATHER
Nezapomeńte na online hodinu AJ ve středu v 10h!
 
1) Nauč se slovíčka, která se vztahují k tématu počasí:
 • Učebnice str.12 cv.1, 3
/sun - sunny....slunce - slunečno/
 
 • PS str.12 cv.1
 • Procvič si:
 
Nauč se otázku: What is the weather like? Jaké je počasí?
 
PS str.12 cv. 2 uděláme společně ve středu (komu se nepodaří připojit, můžeme cvičení zkonzultovat dodatečně na WhatsApp nebo Skype)
 
2) Přečti si texty v učebnici na str. 13 a s pomocí slovníčku v zeleném rámečku dole je zkus přeložit.
Společně si je pak přečteme a přeložíme na další online hodině, abyste měli kontrolu výslovnosti a ověřili si správnost překladu.

3) Dokončení lekce

 • PS str. 13 cv. 4, 6
Cvičení 5 v učebnici a v PS si uděláme společně.
 • Procvič si:
 
 
 • a písnička nakonec:
 
 
Nezapomeňte zapisovat slovíčka do Vocabulary!!!
 
 
________________________________KONEC_______________________
 
Říjen

3.r.

Tak tedy:

Pondělí 19.10.

ČJ: Pracovní list - párové souhlásky na konci slov CH -H

Slova a slovní spojení se nejdříve přečtěte nahlas, pak teprve doplňujte!!!

cv. 1,2 (rychlíci můžou doplnit i cv.3)

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htm

M: Opakujeme násobilku 2,3,4,5

Moje počítání 6: str. 6 cv.3,4

Pracovní sešit krtek: str. 4 cv. 1,2,6

skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

AJ: Budeme si procvičovat barvičky

Učebnice str.10 - zopakuj si názvy barev

Pracovní sešit str.10 cv.1, 2 - nauč se psát názvy barev, vybarvi si duhu.

www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc

Úterý 20.10.

ČJ: Pracovní list - párové souhlásky na konci slov S - Z

Nejdříve přečíst, pak doplnit!

Cvičení 1,2

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zs1.htm

M: Procvičíme si důkladněji dělení 5

Pracovní sešit krtek: str.6 cv. 2,5

Moje počítání 6: str.7 cv.1 (dobrovolníci i cv.2)

Pracovní list sloupečky: sloupeček 46 na str.12

skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/kocici-hrani/nasobeni5priklad1.htm

AJ: Budeme dále procvičovat barvičky

Zapište si názvy barev ze str. 10 do školního sešitu - nejlépe pastelkou té správné barvy.

Pracovní sešit str. 10 cv.3

Naučte se otázku What colour? - Jaká barva?

www.youtube.com/watch?v=pUPM3DtK9so

Pracovní listy na procvičování barev si můžete dělat kdykoliv během týdne.

Středa 21.10.

ČJ: Pracovní list - párové souhlásky ď/ť

Pozor na změnu podoby hlásky např. ve slovech vede - veď, jede - jeď, zapamatuj si teď, snad!

Nejdříve čti nahlas, pak doplňuj!

Cvičení 1, 2.

Pracujte společně (u cv.2) : a)

Procvič si psaní Ď/Ť:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/diti1.htm

M: Zopakujeme si násobení a dělení 2 - 5

Pracovní sešit krtek: str. 7 cv. 1,4,5 (u těchto cvičení nepiš jen výsledky, ale připiš i celý příklad na násobení nebo dělení, kterým výsledek získáš)

Pracovní list sloupečky: sloupec 47

skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

Pracovní list-kluk na klouzačce- si můžeš udělat kdykoliv, když budeš mít čas a chuť.

AJ: Přidáme další barvy

Nejdříve si pusť odkaz, ať slyšíš, jak se názvy barev správně vyslovují:

www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4

Učebnice: str.11 cv.4 čti názvy barev

Pracovní sešit:str.11 cv. 4,6

 

Čtvrtek 22.10.

ČJ: Procvičíme si psaní párových hlásek na konci slov

zajíc str.3 - 1. a 2. sloupeček (každé slovní spojení si nejdřív přečti nahlas, pak odůvodni a doplň hlásku)

Pracovní sešit Víla: str.12 cv.2,str.13 cv. 3

Zkus si procvičit i párové hlásky Ž/Š:

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/zisi1.htm

M: Procvičíme ještě násobilku 2 -5 a přidáme opakování + - do 100

Pracovní sešit krtek str.8 cv.7 - jen příklady v modrém rámečku

Pracovní list sloupečky: sloupec 49

Moje počítání: str.6 cv.1 (pokud chcete, můžete si dodělat jakékoliv cvičení do str.6)

+ - do 100:

Pracovní sešit krtek:str.7 cv.2 - růžový rámeček

Zkuste si už opakovat násobky šesti!

AJ: Dokončíme 4. lekci

Nauč se: BOX - krabice, THIS BOX - tato krabice, THIS BOX IS - tato krabice je...

Učebnice:str.11 cv.6  (vzpomeň si: light / vyslov lájt/-světlý, dark-tmavý)

Pracovní sešit: str.11 cv.5

Zapiš si názvy barev ze strany 11 také do školního sešitu. Zase tam, kde to jde, použij pastelku stejné barvy.

A písnička na závěr:

www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY

GOOD JOB!

 

Pátek 23.10.

ČJ: Procvičujeme a dokončujeme, co jsme v týdnu nestihli

Pracovní sešit Víla: str.13 cv. 6,7,9

Dokonči si cvičení z tohoto týdne.

Zopakuj si abecedu.

Můžeš si procvičovat online /zábavné/:

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/souhrnne-procvicovani/cviceni.html

M: Budeme procvičovat násobilku v početníčku a zkusíme si zapamatovat násobky šesti

Početníček(růžový): str. 5 cv. 1

Pracovní list sloupečky: sloupec 50

Chceš-li, trénuj:

skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-typ2/priklady.html

Násobky šesti:

Pracovní sešit krtek str.9 cv. 1,3

To je všechno :-) Angličtinu už dnes dělat nemusíte, jen si dodělejte, co jste během týdne nestihli. Čtěte!

DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE TO ZVLÁDLI A RODIČŮM VELKÝ DÍK ZA VYDATNOU POMOC!

 

 

_____________________________Čtěte si!!!_____________________________________________________________________________________

5.r.

Pondělí 19.10.
 
ČJ: Ještě procvičíme předpony ob-,v- a tím pádem i psaní ě/je
 
PS 25/9 (kontrola na konci PS-3-)
Hmyzáci str.10 1.sloupeček (kontrola vzadu)
Kde jste objevili chybu, napište kamkoliv vedle celé slovo znovu správně a pouvažujte, proč je tam ě/je (ě uprostřed kořene, je za předponou-tedy na začátku kořene)
Můžete si udělat PL s žirafou...ale nemusíte hned, je na to celý týden.
Trénujte:
 
M: Zopakujeme písemné výpočty, složené výrazy
 
početník str.13 cv. 1- 1.část (šedivá) + zkoušky
minutovky str.1cv. 2 - 1.řádek
PS 24/7
Můžete se vyzkoušet:
 
AJ: Unit 4
 
Přečti si znovu v učebnici na str.10 a 11 ve cv. 2,3, jak se tvoří 2.stupeň přídavných jmen.
PS 10/1,3,4
 
Úterý 20.10.
 
ČJ: K procvičování ě/je přidáme i opakování vyjmenovaných slov
 
PS 30/3 a)  a 32/10 (kontrola vzadu + oprava)
Hmyzáci-dokončíme str.10 (kontrola vzadu + oprava)
(Žirafa)
Trénujte:
 
M: Zopakujeme si dělení se zbytkem
 
PS 22/3,4
Procvič si:
 
Početník 13/1 druhá část
PS 14/8 ( výpočet zapiš jako dva v jednom, tedy složený výraz se závorkou )
 
AJ: Unit 4
Nauč se správně odpovědět na otázku Are they the same? (Jsou stejné?)-Yes, they are/No, they aren´t.
PS 10/2
Vyzkoušej si odpovědi v učebnici 11/3
V PS si prohlédni obrázek dětí 11/7 a porovnej v krátkých větách, kdo je vyšší, kratší, smutnější či veselejší.
 
Středa 21.10.
 
ČJ: pokračujeme v procvičování psaní předpon, ě/je, vyjmenovaných slov
 
Učebnice str. 15 cv. 30 b) do školního sešitu (pošlete ke kontrole na Whatsapp)
Pracovní sešit str.25 cv.8 (zkontroluj vzadu v sešitě a oprav si celá slova)
                     str.32/12 a) (kontrola vzadu)
 
M: Procvičíme probrané učivo
 
Učebnice. str.30 cv. 7 do ŠS
Pracovní sešit: str.24 cv.8
Početníček: str.1 cv. 2 - druhý řádek (bez kontrol)
Početník: dokončete str.8 cv.1
 
AJ: zopakujeme si přivlastňovací zájmena
Připomeň si tvary osobních i přivlastňovacích zájmen na pracovním listě (s.35 Zájmena Angličtina Expres)
Vyzkoušej si je ve cv.1
Pracovní sešit: str. 11 cv. 6 (pošli ke kontrole i se cv.7)
 
Čtvrtek 22.10.
ČJ: Dopilujeme předchozí témata a přidáme n/nn
 
Pracovní sešit: str.32 cv.12 b) (kontrola vzadu)
                     str.77 cv.5 přepiš do ŠS a pošli ke kontrole
N/NN
Zapamatuj si: Ve slovech, kde kořen končí na písmeno N a je k němu připojena přípona NI/NÝ, budeme psát NN
bez/cen/ný, korun/ní, den/ní...
Pozor: ranní rozcvička x raný salát!!!
U přídavných jmen odvozených z názvů zvířat píšeme vždy jedno n: jelení, vraní...
 
Pracovní sešit: str.26 cv.1 (Odděl ve slovech přípony ni/ný. Kdo to zvládne, oddělte i kořen slov.)
 
M: Opakujeme a procvičujeme vlastnosti násobení
 
Pracovní sešit: str.34 cv.5 a 36 cv.1, 2 (u cv. 1 si nadepište výsledky, u cv. 2 se jedná o obyčejné dělení se zbytkem)
Početník str.8 cv. 2
 
AJ: Dodělávky
Napiš si do ŠS druhý stupeň od těchto přídavných jmen: HAPPY, GOOD, BIG, BAD, DIRTY. (Zkontroluj si ve 4. lekci /CV.4/, jestli máš tvary správně. Můžeš poslat ke kontrole)
Učebnice: 11/5 přečti si a přelož rozhovor
PS: 11/5 slovíčka
THE END :-)
 
 
Pátek 23.10.
 
ČJ: Budeme jen lehce procvičovat
 
Hmyzáci: str. 13 (kontrola vzadu)
Pracovní sešit: str. 27 cv.5 (pozorně si dvojice přečti, ve vyznačených slovech vyznač kořen)
 
M: už jen lehce doladíme
 
Učebnice: str.26 cv.30 - nejdřív si pořádně prostuduj návod, jak na to a potom řeš příklady do ŠS
To je všechno. Máš prostor pro případné dodělávky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

ŠKOLA VOLÁ...

Co budete potřebovat:

Výtvarná výchova - tempery, obyčejné vodovky, kelímek plast. na vodu, štětce ploché i kulaté, lepidlo, hadřík, košili nebo tričko na převlečení ( nepovinně suché pastely, voskovky, anilinky, pastelky atd. ). Věci si uložte nejlépe do kufříku!

 

Pravítka - dlouhé 30 cm a pravoúhlý trojúhelník s ryskou.

5.r.

 •  2 tužky (jedna č.3 na rýsování..lze nahradit pentilkou)
 •  2 pera ( mohou být i gelová )
 • Obyčejné a hlavně jednoduché kružítko.
 • slovníček, čtenářský deník ( ze 4.r.)

3.r.

 • 2 tužky č.2
 • 2 pera
 • pastelky
 • jednoduché kružítko na 2.pololetí
 • čtenářský deník (z 2.r.)

 

Průsvitka A5.

Obaly na knížky a na sešity všemožných rozměrů

Úkolníček.

Své věci si podepište nesmyvatelným fixem, ať si je poznáte.

Věci na TV - do tělocvičny i na ven.

Papírové kapesníčky ( 1 krabička ).